§1. Navn
Foreningens navn er: Havnsø havnebad

§2. Sted
Foreningen er hjemmehørende i Havnsø, Kalundborg Kommune.

§3. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at fremme badning, året rundt, omkring Havnsø Havnearealer, for fastboende samt besøgende. Virke til at udvikle og drive aktiviteterne.

Stk. 2. Formålet søges bl.a. opfyldt gennem en indsats ved:
– At sikre alle borgere brugs adgang til foreningens faciliteter.

§4. Medlemskab
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver m/k på 15 år og derover.

Stk. 2. Man er medlem, når man har betalt kontingent.

§5. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i april måned.

Stk. 2. Meddelelser om tid og sted for generalforsamling sker på foreningens Facebook-side og på mail tilmedlemmerne 3 uger før afholdelsen.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og meddeles medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
• Fremlæggelse af budget for det kommende år
• Behandling af evt. indkomne forslag


Valg:
Bestyrelsen består af 5 personer:
Formanden vælges for en periode på 2 år i ulige år.
Kassereren vælges for en periode på 2 år i lige år.
Ét medlem af bestyrelsen er på valg i ulige år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
Der vælges en revisor for en periode på 2 år, og en revisorsuppleant for 1 år.
Der vælges 2 suppleanter for en periode på 1 år.
Eventuelt

Stk. 5. Afstemningsregler
Stemmeret har ethvert medlem, der er fremmødt på generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen sker skriftligt. Andre afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre, der begæres skriftlig afstemning.
Ved alle afstemninger er simpelt flertal afgørende. Dog skal vedtægts ændringer ske med 2/3 flertal.

§6. Ledelsen
Stk 1. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand og en sekretær.
Foreningen ledes af formand og næstformand.

Stk 2. Foreningen kan nedsætte udvalg.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen anser der for påkrævet, eller når mindst 1/5 af medlemmerne overfor formanden fremsætter skriftlig anmodning derom.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodning og varsles som ved ordinær generalforsamling.

§ 8. Økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§ 9. Tegningsregler og hæftelser
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kassereren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Opløsning / fusion af foreningen
Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen skal tages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dage og højst 1 måneds mellemrum. Beslutningen om opløsning kan kun tages med ¾ flertal af de fremmødte. Den første af de 2 på hinanden følgende generalforsamlinger skal være en ordinær generalforsamling.

Stk. 3. I tilfælde af klubbens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens beslutning til foreningen Havnsø Lokalråd.